Prosjektering plassering hus og hytte, tegninger for byggesøknad:


Plassering av hus og hytte på tomt er viktigere enn mange tror. Det er som oftest en reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som må følges. I tillegg er det ønskelig at bygg på tomta plasseres best mulig ift. utsikt, sol, innsyn og naboer. Dahlen Oppmåling har mye erfaring med plassering av hus og hytte på tomt. Befaring og prøveplassering er også en god investering for å få best mulig plassering. Det er for sent å angre på plasseringen når grunnmuren er støpt.


Gode tegninger er viktig for en smidig prosess med byggesøknad. Kommunene krever detaljert situasjonskart og nøyaktige terrengprofiler med visning av eksisterende og nytt terreng samt høyder på inngrep og nye bygg. I tillegg vil en presentasjon i 3D gi kommunen, ansvarlig utførende og tiltakshaver en mye bedre visning av hvordan tiltaket blir.


Dahlen Oppmåling har sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering PRO i tiltaksklasse 2. Det erklæres også ansarsett for veg-, utomshus og landskapsutforming i tiltaksklasse 1.


Her er eksempler på tegninger.

Ansvarlig søker hus og hytte


En søknadsprossess for hus eller hytte kan være omfattende og det er forskjell på hva de ulike kommunene krever av dokumentasjon. Som ansvarlig søker i mange kommuner rundt omkring har Dahlen Oppmåling bygd seg opp god erfaring og er kjent for mange av saksbehandlerne.


En garasje eller et uthus kan også være søknadspliktig. Det er mange regler å forholde seg til.


Det kan også være behov for å søke om dispensasjon. Berørte naboer skal varsles og det kan komme nabomerknader som det er viktig å svare ut på best mulig måte.


Det brukes digitalt arbeidsverktøy som gjør søknadsprossessen smidig og ryddig. Ansvarlige aktører får tilsendt ansvarsretter og samsvarserklæringer i altinn, og kommunen får alt samlet i digital felles plattform. 


Evt. endringer underveis i byggeprosessen følges enkelt opp og byggesaken avsluttes med søknad om ferdigattest. 


Det kan gis fast pris på komplett byggesøknad.


Utstikking og innmåling av tiltak


Det kreves et ansvarlig foretak for utstikking og innmåling av tiltak. Det tillates normalt ikke avvik på plassering, og det er derfor viktig at dette utføres med nøyaktig instrument og god kvalitetskontroll. Ofte er det behov for utstikking både før graving og før oppstart med grunnmur på avrettet pukkpute. Grunnmur skal også kontrollmåles etter støp. I tillegg krever noen kommuner at f.eks. tilkoblingspunkt for VA og stoppekran måles inn.


Dahlen Oppmåling har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for disse arbeidene.


Det gis fast pris på dette.

Innmåling av terrengmodeller


Terrengmodeller med mange detaljer og høy nøyaktighet gjør prosjekteringen enklere og mindre utsatt for feil.

Dahlen Oppmåling har mye erfaring med måling av detaljerte terrengmodeller, f.eks. av brukonstruksjoner, veianlegg, jernbaneanlegg eller bysituasjon. 


Det kan også være behov for at konstruksjoner eller terreng skannes med høy detaljeringsgrad. Dahlen Oppmåling har instrument for tradisjonell manuell måling og for skanning og dronemålinger.


Dataene kan leveres i 3D og mange andre ulike formater.

Utstikking konstruksjoner


Konstruksjoner krever høy nøyaktighet ved utstikking. Her dreier det seg om millimeterpresisjon som krever avansert instrument. God tegningsforståelse og tydelig kommunikasjon på byggeplass er svært viktig for å unngå feil. I tillegg er kvalitetskontroll på alle arbeider helt nødvendig for å sikre at utført arbeid blir helt riktig.


Dahlen Oppmåling har over 20 års erfaring med slike oppdrag, alt fra store kompliserte bygg i mange etasjer til veianlegg og konstruksjoner i de fleste størrelser. Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for disse arbeidene.


Mengdeberegning


Ofte er det nødvendig å vite hvor mye fjell, stein og grus som er hentet ut av et grustak i løpet av en bestemt periode. Eller det er behov for å vite mengder der et bygg skal oppføres eller en vei skal bygges. Dahlen Oppmåling utfører det meste av slike beregninger. Terrenget måles gjerne i forkant, enten manuelt eller ved dronemåling. 


Det kan være behov for å lage målebrev iht. kontrakt som entreprenør forholder seg til. Dette har også firmaet god erfaring med fra forskjellige prosjekter.


Dahlen Oppmåling følger opp flere grus- og fjelltak og gjør årlige beregninger av uttak.Grunnlagsnett og fastmerkemålinger


Gode fastmerker er viktig for å sikre best mulig kvalitet på utstikkngen av veianlegg og konstruksjoner. Dahlen Oppmåling etablerer, foretar grunnlagsmålinger og beregner med dokumentasjon iht. gjeldende krav. 


Firmaet bistår også med kontroll av fastmerker i tunnell eller annen kontroll av grunnlagsnett.


Dahlen Oppmåling har også mye erfaring med måling av konsensjonshøyder (HRV-bolter) på mange forskjellige damanlegg.  Firmaet har også antenneutstyr for å kunne måle på plasser med dårlige internettforhold.


Firmaet kan også bistå med nivellementsmålinger og andre høydekontroller.

Data til maskinstyring


Stadig flere entreprenører velger GPS-maskinstyring på maskinene. Dahlen Oppmåling produserer prosjekter til dette, alt fra enkle graveprosjekt til hus og hytte til større kompliserte graveprosjekt for bygg-, vei- og VA-prosjekter. Her et prosjekt vist i Leica sin VisualMachine.


Deformasjonsmålinger damanlegg


Det er et krav og en nødvendighet å følge opp eventuelle bevegelser i damkonstruksjoner. Punkter plassert i damkonstruksjonen måles med høy nøyaktighet gjentakende ganger over flere år og sammenliknes.


Dahlen Oppmåling har nøyaktig instrument som kreves for slike måleoppdrag og har i mange år utført deformasjonsmålinger på store og små damkonstruksjoner i Sør-Norge.


Etablering av deformasjonsbolter er også noe som firmaet bistår med.